Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Lausunto ESSOTE:n vuoden 2020 talousarviosta

PuuDno-2019-72

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE pyytää perussopimuksen mukaisesti kunnilta lausuntoa vuoden 2020 talousarvioluonnoksesta.

Kuntayhtymän arvio kuluvan vuoden jäsenkuntalaskutukseksi on noin 335 miljoonaa euroa ja vuoden 2020 talousarviossa vastaava luku on 337 miljoonaa euroa (+0,6 %). Puumalan osalta vastaavat luvut ovat 9,9 ja 10,0 miljoonaa euroa. Puumalan osalta sosiaali- ja terveyspalvelujen menot kasvoivat vuonna 2018 noin 200 000 eurolla ja ESSOTE:n arvio v. 2018 menokasvuksi on 550 000 euroa.

Talousarvioluonnos oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion luonnoksesta seuraavaa:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Puumalan kunta on teoriassa myötämielinen ajatukselle yhdestä, nykyisen Etelä-Savon maakunnan kattavasta sote-kuntayhtymästä ja maakunnasta. Kunta kuitenkin katsoo, että edellytykset tällaiselle kokonaisuudelle ovat ratkaisevasti heikentyneet viime hallituskauden maakunta- ja sote-uudistuksen kariuduttua. Pääsyynä tähän on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien varsin selvä tahtotila suuntautua sote-uudistuksessa Pohjois-Savon suuntaan.

Jos Etelä-Savoon syntyy nykyisen maakuntajaon mukainen sote-maakunta, niin on suuri riski, että alueen päätöksenteko ja henkinen ilmapiiri eivät saavuta alueen haasteiden edellyttämää tasoa. Käytännössä tämä tulisi siten johtamaan aluekehityksen, aluetalouden sekä julkisen talouden entisestään syvenevään heikentymiseen.

Yllä mainituista syistä ESSOTE:n alueen on syytä tavoitella entistä suurempaa yhteistyötä ensisijaisesti Etelä-Karjalan ja mahdollisesti myös Kouvolan seudun kesken, joille ESSOTE on maantieteellisistä syistä luontainen kumppani. Tavoitetilana voisi olla näiden alueiden muodostama, palvelujen järjestämisestä vastaava sote-maakunta, jossa tuottamisvastuuta voitaisiin jakaa edelleen joko nykyisille kuntayhtymille tai kaupungeille. Näin voitaisiin hyvin myös varmistaa talousarvioehdotuksessa peräänkuulutettu KYS-ervan väestövastuun säilyminen osapuilleen nykyisen kokoisena.

Talousarviosta yleensä

Puumalan kunta pitää toivottavana mutta epärealistisena esitettyä maltillista jäsenkuntalaskutuksen kehitystä. Riski talousarvion ylittymiselle on kuitenkin ilmeinen, ja seurauksena on hyvin todennäköisesti tilanne, jossa koko talousarvion uskottavuus rapautuu tilikauden aikana.

Huomioiden alueen väestökehityksen olisi tarpeen määrittää ESSOTElle esimerkiksi vuoteen 2023 ulottuva talousohjelma. Ohjelman tavoitteena tulisi olla se, että vuoden 2017 taloudellinen taso saavutetaan uudelleen, huomioiden hintatason muutoksen peruspalvelujen hintaindeksillä. Käytännössä jäsenkuntalaskutuksen tason tulisi kehittyä tänä aikana vuosittain n. 1 prosenttiyksikön hitaammin kuin peruspalvelujen hintaindeksi, mikä v. 2020 tarkoittaisi n. kahden prosentin menokasvua ja tulevina vuosina menokasvu tulisi saada supistettua noin 1,5 prosenttiin. Vuoden 2020 osalta se tarkoittaisi jäsenkuntaosuuksien korottamista noin 331-332 miljoonaan euroon. Tämän talousraamin tulisi tulevaisuudessa ohjata ESSOTEn vuotuista taloussuunnittelua ja myös päivittäistä johtamista.

Puumalan palveluista

Puumalan kunta pitää paikkakunnan nykyistä palvelutasoa pääosiltaan hyvänä ja oikeansuuntaisena. Erityisen tärkeää on panostaa sujuvaan perusterveydenhuollon hoitoon pääsyyn ja joustavasti toimivaan paikalliseen sote-integraatioon. Edelleen on tärkeää panostaa lähiesimiestyöhön ja johtamiseen, jotta henkilöstön mahdollisuudet onnistuneeseen työhön varmistetaan. Puumalan kunta haluaa tukea ESSOTEa riittävän hoitohenkilökunnan, erityisesti lääkärien, saatavuuden varmistamiseksi.

Erityisen tärkeää on, että ESSOTE mahdollistaa paikallisesti toimivien ratkaisujen käytön ja alueiden erilaisuuden. Esimerkiksi Puumalassa saaristoisuus ja pitkät välimatkat vaikuttavat merkittävästi vaikkapa vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaan tai kotihoitoon. Näiden erojen on syytä näkyä palveluja suunniteltaessa ja esimerkiksi hankintoja toteutettaessa.

Strategiasta

Puumalan kunta ei pidä ESSOTE:n strategialuonnosta riittävän rohkeana. Strategiassa tulisi selkeämmin ja erottavammin määritellä ne painopisteet, joiden avulla varmistetaan ESSOTE:n vision ja mission toteutuminen. Näiden painopisteiden toteutuminen tulee olla toiminnan kehittämisen keskiössä ja ohjata myös taloudellisia panostuksia.

Nyt esitetyssä luonnoksessa valinnat ovat liian yleispiirteisiä ohjaamaan kuntayhtymän päivittäistä toimintaa. Mittaristossa sen sijaan on monia hyviä elementtejä ja tavoitteita, ja niiden toteutuminen tulisi kytkeä aktiivisesti osaksi vuotuista talousarviota.

ESSOTE voisi myös ohjata osan jäsenkuntaosuuksista niin sanottuna strategisena rahoituksena, joka kohdennetaan joka vuosi strategian toimeenpanoon.

Strategian painopisteiksi voisi sopia esimerkiksi seuraavat asiat:

ESSOTE on maan kärkeä kotiin annettavissa sote-palveluissa. Tämä tavoite nojaa erityisesti siihen tosiseikkaan, että alueen väestö on ikääntynyttä ja asuu hajallaan.

ESSOTE:n nettomenot kasvavat inflaatiota maltillisemmin. Tämä tavoite on haasteellinen, mutta nykyisen väestövähenemän oloissa perusteltu.

Muuta

ESSOTEn talousraportointi ei ole vielä toiminnan laajuuden edellyttämällä tasolla, eikä se ole riittävän vakiintunutta. Esimerkiksi elokuussa 2019 Puumalan asukkaiden käyttämien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen osalta 15 euromääräisesti suurimman kustannuspaikan muutosprosentti (itseisarvo) edeltävän vuoden vastaavaan aikaan nähden oli keskimäärin 32,9.

ESSOTE:n on syytä avata ostolaskunsa julkisesti internetiin päättäjien, kansalaisten ja median tarkasteltavaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ESSOTE

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat