Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 LISÄPYKÄLÄ: Hallintopalvelujen sisäinen valvonnan raportti 1/2019 (lisäpykälä)

PuuDno-2019-23

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa. Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2019 (KH 11.2.2019 § 33).

Suunnitelmat ovat osittain salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 15. kohdan nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi sisäisen valvonnan raportin 1/2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat