Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020

PuuDno-2019-196

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuksen verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle kunnan määrittämän veroprosentin mukaan. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Puumalan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2017 lähtien 20,0 %, kun se tätä ennen oli 20,50. Etelä-Savon verotettavilla tuloilla painotettu veroprosentti on tänä vuonna arviolta 21,17 ja koko maan 19,88. Yhden tuloveroprosenttiyksikön tuotto on Puumalassa arviolta 340 000 euroa.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruudesta laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vero maksetaan aina kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentit määrätään sadasosan tarkkuudella.

Verolaji Lain sallima vaihtelu-
väli
Etelä-Savon keski-
arvo
Koko maan keski-
arvo
V. 2019 veroprosentti Puumalassa Yhden promillen tuotto, euroa/vuosi Veron tuotto vuonna 2019, euroa
Yleinen kiinteistövero 0,93-2,00 1,20 1,07 0,95 80 000 760 000
Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,41-1,00 0,54 0,50 0,48 57 000 275 000
Muun kuin vakituisen asunnon kiinteistövero 0,93-2,00 1,20 1,17 1,08 68 000 740 000

Kaikkien kolmen yllä mainitun kiinteistöveroprosentin alentaminen lain sallimalle minimitasolle pienentäisi kunnan verotuloja noin 150 000 eurolla.

Näiden lisäksi kunta voi halutessaan määrittää erikseen seuraavat veroprosentit, joita sovellettaisiin yleisen kiinteistöveroprosentin sijaan:
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti, joka Puumalassa saisi olla välillä 2,00-6,00 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti, joka voi olla yleisestä kiinteistöverosta poiketen alempi, myös 0,00 %
Voimalaitosten veroprosentiksi voidaan määrätä 0,93 - 3,10 %.

Puumalassa ei ole kiinteistöverolain mukaisia voimalaitoksia lainkaan. Yleishyödyllisten yhteisöjen verokertymä on ollut noin 1500 euroa. Rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta yhden prosenttiyksikön tuotto on noin 4200 euroa. Puumalassa ei viime vuosina ole määritetty erikseen yleishyödyllisen yhteisön, voimalaitoksen tai rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia.

Kunnan kiinteistöveroprosentit ovat tällä hetkellä kauttaaltaan koko maan ja Etelä-Savon keskimääräistä tasoa alempia. Sen sijaan kunnallisveroprosentti on tänä vuonna hieman koko maan keskiarvoa korkeampi, vaikkakin selvästi maakunnan keskiarvoa alhaisempi.

Oheismateriaalina Kuntaliiton veroennustekehikko kahdella eri veroprosenttivaihtoehdolla. Kunnan v. 2020 talousarvion laadinnassa verotulojen kokonaiskertymäksi on budjetoitu 9,050 miljoonaa euroa, mikä veroennustemallin mukaan voitaisiin saavuttaa nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla ja 18,5 % kunnallisveroasteella. Veroennusteisiin sisältyy verotilitysjärjestelmästä johtuen runsaasti epävarmuustekijöitä. Viimeisimmän neljän vuoden osalta (2015-2018) verotulot ovat Puumalassa toteutuneet kuitenkin Kuntaliiton edellisen vuoden viimeistä ennustetta positiivisemmin, ja näin näyttää käyvän myös vuonna 2019, huolimatta valtakunnallisestikin huomiota herättäneestä verotilitysten rytmihäiriöstä, joka pienentää tilapäisesti koko kuntakentän, myös Puumalan, verokertymää. Verotulot, kuten muutkin tulot, on joka tapauksessa budjetoitava varovaisuusperiaatteella.

Huomioiden edellä mainitut seikat, kunnan viime vuosina kertyneen ylijäämän, vahvan vuosikatteen, tasetilanteen sekä myöskin tulevan vuoden valtionosuuskehityksen on perusteltua, että vuonna 2020 kunnan kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan ja tuloveroprosenttia alennetaan nykyisestä 0,5 prosenttiyksiköllä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää määrätä Puumalan kunnan vuoden 2020 kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

  • kunnan tuloveroprosentti: 19,50 %
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %
  • vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,48 %
  • muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 1,08 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat