Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Juvan ajoharjoitteluratasäätiön esitys kertaluonteisen lisärahoitukseen

PuuDno-2019-203

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Juvan ajoharjoittelurata on toiminut vuodesta 1990 alkaen ja sen toiminta on vakiintunut, vaikka vuosien kuluessa oppilasmäärät ovat jatkuvasti vähentyneet. Vuoden 2018 aikana opetukseen liittyviä lakeja ja asetuksia muutettiin, siten että ns. liukkaankelin radan käyttö voitiin korvata simulaattorilla. Alueen autokoulut ovatkin hankkineet mainittuja laitteita ja sen myötä radan kävijämäärät ovat ratkaisevasti vähentyneet. Alkuvuosina kävijöitä oli parhaimmillaan 4500. Ikäluokkien pienentymisen myötä se laski n. 3000 ja jopa sen alle. Vuoden 2018 kävijämäärä oli vielä n. 2300.

Kuluvan vuoden aikana syyskuun puoliväliin mennessä kävijöitä on ollut kaikkiaan 762. Säätiön hallitus on pyrkinyt sopeuttamaan kuukausivuokraa siten, että toiminta kuluvan vuoden osalta on vielä mahdollista.
Autokoululiitto yhdessä ratasäätiöiden kanssa on syksyn alussa tehnyt ministeriölle esityksen, että lakiin kuuluvaa asetusta muutettaisiin siten, että jokainen oppilas joutuisi käymään ainakin kerran radalla, jolloin jatkossa radan käyttö olisi turvattava ainakin siinä vaiheessa, kun hoidettavana ei olisi investointiin otettuja lainoja.

Toiminnan jatkamiseen Juvan radalla ainakin vuoden 2020 loppuun saakka, mikäli opetukseen liittyvän asetuksen muutoksesta ei tule päätöstä, säätiö tarvitsisi n. 5000 € lisärahoituksen.

Säätiön hallitus on päättänyt esittää kunnille, jotka ovat olleet perustamassa säätiötä, että nämä ottaisivat osuutensa mukaisesti vastattavakseen säätiön nykyisen 20 000 € velan sen lisäksi antaisivat säätiölle kertaluonteisen lisärahoituksen 5.000 € ensi vuoden aikana. Puumalan kunnan osalta summa olisi noin 500 euroa.

Avustushakemuksen yhteydessä ei toimitettu tarkempia tietoja säätiön taloudesta, omaisuudesta tai veloista tai suunnitelmista säätiön toiminnan alasajamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää oikeuttaa kunnanjohtajan maksamaan selostusosassa esitetyn avustuksen, edellyttäen kuitenkin, että säätiön myöhemmin realisoidessa mahdollista omaisuuttaan palautetaan varoja takaisin avustusta myöntäneille kunnille vastaavassa suhteessa. Lisäksi säätiön tulee pyytää Puumalan kunnalta suostumus mahdolliseen realisointiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Juvan ajoharjoitteluratasäätiö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat