Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Hyvinvoinnin ja ehkäisevän päihdetyön työryhmän nimeäminen ajalle 1.12.2019 - 31.5.2021

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä ja ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia haittoja. Työtä ohjaa laki ehkäisevän päihdetyön
järjestämisestä (523/2015). Työhön sovelletaan lisäksi terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12§:ssä säädetyllä tavalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista. Kunnat velvoitetaan
koostamaan hyvinvointikertomus ja huomioimaan terveys- ja hyvinvointinäkökohdat kunnan kaikissa toiminnoissa.

Kunnan tulee nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava kuntalain (410/2015) mukainen toimielin. Toimielimen tai sen nimittämän monialaisen työryhmän tehtävä on varmistaa, että:

  • työtä toteutetaan eri hallinnonaloilla hyviksi tiedetyillä käytännöillä ja tutkituilla menetelmillä, asukkaiden päihteiden käyttöä ja päihdehaittoja seurataan ja alueen tilanteesta viestitään niin päättäjille kuin yhteisöille,
  • kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, valvontaviranomaisten, elinkeinoelämän ja yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevän päihdetyön kanssa ja ammattilaisten osaamista vahvistetaan.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja aluehallintovirastot selvittivät loppuvuodesta 2016 ehkäisevän päihdetyön toteutumista kunnissa. Toimintaa tukevat rakenteet olivat monessa kunnassa heikot ja lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli huomattavia puutteita.

Ensi keväänä aluehallintovirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittävät osana Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman toimeenpanoa, miten kunnat hoitavat ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain mukaiset tehtävänsä.
Erilaiset terveydelliset ja sosiaaliset päihdehaitat sekä taloudelliset ongelmat vaikuttavat negatiivisesti kunnan elinvoimaisuuteen. Laadukkaalla ehkäisevällä työllä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa ja asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen ovat kunnan perustehtäviä. Kuntalain, sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain mukaan tehtävä kuuluu kunnassa kaikille hallinnonaloille, osana kunkin hallinnonalan omia perustehtäviä. Tehtävät sovitetaan yhteen kuntastrategiassa ja niiden toimeenpanosta ja rahoituksesta päätetään toiminnan ja talouden suunnitelmassa. Kuntien ja kuntayhtymien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitkäjänteinen työ tarvitsee kunnassa pysyvät, hallinnonalat ylittävät yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet.

Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuuluu kuntajohdolle. Hallinnonalat ylittävää operatiivista johtamista, asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten on suositeltu (HE 2016), että kunnat nimeävät eri toimialojen johtohenkilöistä koostuvan hyvinvointityöryhmän, jonka puheenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen. Hyvinvointityöryhmän alaisuudessa sisältökysymysten valmistelussa ja toimeenpanossa toimii sisällöllisiä työryhmiä tai asiat valmistellaan sillä toimialalla, joka pääasiassa vastaa näistä asioista. Toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista, seurantaa ja raportointia varten on kehitetty kuntajohdon työkaluksi sähköinen hyvinvointikertomus, joka toimii kunnassa johtamisen ja ohjauksen
välineenä, myöhemmin myös kansallisen ohjauksen välineenä.

Kunnanhallitus on perustanut kokouksessaan 16.1.2018 § 7 hyvinvointityöryhmän ja nimennyt siihen luottamushenkilöjäseniksi Laura Pitkosen, Pentti Lautalan ja Olavi Kietäväisen ja muiksi jäseniksi kunnanjohtajan, palvelujohtajan, teknisen johtajan sekä Essotelta ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan henkilön. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kunnanjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että hyvinvointityöryhmä toimii myös ehkäisevän päihdetyön työryhmänä 1.12.2019 - 31.5.2021 ja sen nimi on hyvinvoinnin ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluehallintovirasto, ryhmään nimetyt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
-   se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan kunnanhallitus.

Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

 

Käsitellyt asiat