Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Lausuntopyyntö Puumalan kunnassa sijaitsevien pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista

PuuDno-2019-72

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa esityksestään pohjavesialueiden uudesta luokituksesta ja rajauksesta, lausuntopyyntö 10.5.2019, ESAELY/82/2018.

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut kaikkien Puumalan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden (15 kpl) luokituksen ja rajauksen (liite 1).

Kunnan eteläisellä rajalla on lisäksi neljä III-luokan pohjavesialuetta, Pipulakangas (0570015), Särkijärvi (0570053), Valkia Ruokojärvi (0570051) ja Valkialammit (0570052), joiden pääsijaintikunta on Ruokolahti. Näiden pohjavesialueiden luokittelusta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Puumalan seitsemästä III-luokan pohjavesialueesta kolme: Hietaniemi, Iso-Kuokkajärvi ja Kärsälampi poistetaan luokituksesta. Pohjavesialueista kolme: Laju, Niinisaari ja Pitkäkangas siirretään 2-luokkaan. Pitkäkankaan pohjavesialueen rajausta pienennetään alueen lounas- ja luoteissyrjillä.

Vaanharju luokitellaan 2E -luokkaan. Pohjavesialueella sijaitsee laajahko lähteinen alue, johon kuuluu tihkupintoja, pieni avolähde ja noro sekä lähdevaikutteista kosteaa lehtoa ja ruohokorpea.

Puumalassa ei ole luokituksesta aiemmin poistettuja pohjavesialueita (ns. IV-luokka).

Rantaviivoilla pohjavesialueiden muodostumisalueiden rajat on päivitetty vastaamaan Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2016 julkaisemaa valtakunnallista rantaviiva-aineistoa (Ranta 10 -aineisto). Muutos on todellisuudessa pieni ja sen pääasiallinen tarkoitus on erilaisten paikkatietoaineistojen yhtenäistäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lausua Puumalan kunnan alueella sijaitsevista pohjavesialueiden uudesta luokituksesta ja rajauksesta seuraavaa:

Kunnanhallitus pitää hyvänä, että kunnan pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia tarkennetaan. Tällä vältetään maankäytön rajoituksia sellaisilla alueilla, joita ei ole tarpeen varata yhdyskuntien vedenhankintaan. Toisaalta tärkeillä vedenhankintaan luokitelluilla alueilla voidaan entistä paremmin ennalta välttää toimia, joista voisi aiheutua ympäristönsuojelulain 17 §:n tarkoittamaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus