Kunnanhallitus, kokous 16.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Puunmyyntitarjousten hyväksyminen

PuuDno-2017-149

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta on pyytänyt 18.7.2019 yhdeksältä toimijalta tarjouksia puunostosta ja metsänhoitotoimista Puumalan kunnan omistamilla tiloilla Pirttimäen alueella. Myytävä puumäärä on noin 5080 kuutiometriä ja hoitotoimia vaativa pinta-ala noin 15 hehtaaria.

Hakkuita tehdään noin 63 hehtaarilla ja ne ovat lähes täysin ensiharvennus- ja harvennushakkuita, uudistus- eli päätehakkuu kohdistuu vain kahdelle hehtaarille. Hoitotoimet ovat mm. varhaisperkausta, taimikonharvennusta ja ennakkoraivausta.

Kahdelle hehtaarille kohdistuvat uudistyöt sisältävät raivauksen, laikutuksen/mätästyksen ja istutuksen. Kuusi- ja mäntytaimista tuli antaa kappalehinta, sekä arvio taimien kokonaismäärästä istutettavalle alalle.

Tarjouksessa on pyydetty ilmoittamaan erikoispuut ja niiden mahdolliset takuumäärät, kuviotietojen ylläpito, mahdolliset ennakkorahoitukset, maksutapa sekä mahdolliset bonukset. Ratkaisuperusteena tarjouksia vertailtaessa on ilmoitettu käytettävän puunmyynnistä ja hoitotoimista koostuvaa kokonaishintaa, koska hoitotoimet ja hakkuut tulee teettää saman toimijan vastuulla.

Tarjous tuli jättää 3.9.2019 klo 15.00 mennessä. Kohteen puunkorjuu- ja uudistustyöaika on 30.9.2019–30.9.2020

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Tarjoukset avattiin 4.9.2019, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä. Lisäksi oheismateriaalina ovat tarjouspyyntö liitteineen sekä tarjousasiakirjat.

Stora Enso Oyj:n tarjoushinta metsänhoitotöistä on ilmoitettu liitteessä samoilla perusteilla kuin muillakin tarjoajilla, eli ottamalla huomioon myös 3,9 hehtaarin vaatimat taimikonharvennustyöt.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Stora Enso Oyj:n puunostotarjouksen 159 479,00 euroa ja metsänhoitotarjouksen 9 408,23 euroa. Vertailussa ratkaisuperusteena käytettävä kokonaishinta eli puunmyyntitulon ja hoitomenojen erotus on 150 070,77 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet