Kunnanhallitus, kokous 16.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kunnan palkkiosäännön muuttaminen

PuuDno-2017-102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on 25.5.2019 tehnyt esityksen kunnan palkkiosäännön muuttamisesta siten, että myös vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksettaisiin tulevaisuudessa kokouspalkkio. Kokouspalkkion suuruudeksi neuvosto esittää 30 euroa. Nykyisessä palkkiosäännössä valtuuston ja kunnnahallituksen kokouksista suoritetaan 50 euron kokouspalkkio ja lautakuntien sekä toimikuntien kokouksista 40 euron kokouspalkkio. Kunnan muiden toimielinten kokouksista, koulutuksista ja työryhmien kokouksista on maksettu 30 euron kokouspalkkio, joka olisi samansuuruinen kuin neuvoston esittämä palkkiotaso. Lisäksi neuvosto on esittänyt, että vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna. Neuvosto perustelee esitystään sillä, että vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen toimielin ja kunnan eri toimielimiä on kohdeltava tasavertaisesti.

Nykyisessä, 1.6.2017 voimaan tulleessa palkkiosäännössä on erikseen todettu ettei vanhus- ja vammaisneuvoston tai nuorisovaltuuston kokouksista makseta kokouspalkkiota.

Vanhus- ja vammaisneuvoston esityksen mukaisesti on valmisteltu uusi palkkiosääntö, jossa kunnan toimielinten palkkiokäytäntö yhtenäistetään ja kattamaan vanhus- ja vammaisneuvoston lisäksi myös nuorisovaltuuston. Palkkiosääntö on esitetty tulevan voimaan 1.1.2020 lukien. Palkkiosääntöön on tehty myös muita, vähäisiä muutoksia. Luonnos palkkiosäännöksi liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.1.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen tekemän palkkiosääntöehdotuksen jälkeen nuorisovaltuusto on tehnyt yksimielisen esityksen, että he eivät toivo kokouspalkkiota maksettavan nuorisovaltuuston kokouksista.  Nuorisovaltuusto on katsonut, että on riittävää, jos kokouksissa tarjotaan ruoka, jäsenet saavat vuosittain nuorisovaltuuston hupparin tms. sekä lisäksi nuorisovaltuusto on järjestänyt vuosittaisen seminaarimatkan. Tältä osin nuorisovaltuusto siis toivoo, että voimassaolevaa käytäntöä, jonka mukaisesti kokouspalkkiota ei maksettaisi, jatkettaisiin. Nuorisovaltuusto kuitenkin toivoo, että myös sen jäsenille maksettaisiin, toisin kuin nykyisin, jatkossa matkakorvaukset kokouksiin osallistumisista.

Palkkiosäännön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta. Nuorisovaltuuston tavoin kyseessä on lakisääteinen vaikuttamistoimielin, jonka asettaminen kuuluu kunnanhallituksen velvollisuuksiin. Kunnanhallituksen on myös huolehdittava molempien vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Vaikuttamistoimielimen jäseniä ei kuitenkaan pidetä kunnan luottamushenkilöinä, eikä heihin siten sovelleta esim. vaalikelpoisuutta koskevia rajoituksia. Kunnalla ei myöskään tästä syystä ole velvollisuutta maksaa ko. kokouspalkkioita.

Palkkiosäännön valmistelussa on lähdetty siitä, että kumpaakin vaikuttamistoimielintä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Koska nuorisovaltuusto kuitenkin toivoo, että palkkioita ei makseta, niin erilainen kohtelu kahdelle vaikuttamistoimielimelle voidaan katsoa perustelluksi.

Palkkiosääntöön on tehty nuorisovaltuuston toivomat muutokset. Lisäksi on täsmennetty säädöksiä liittyen tilapäisesti toisella paikkakunnalla asuvien matkakustannusten korvauksiin. Näissä tapauksissa korvaukset voidaan tietyin edellytyksin maksaa tilapäiseltä asuinpaikkakunnalta. Korvausta ei kuitenkaan maksettaisi mikäli ko. henkilö saa kunnalta kotikuntastipendiä.

Uusittu palkkiosääntöluonnos liitteenä. Edellisestä käsittelystä muutetut kohdat on merkitty punaisella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kumota 12.8.2019 § 107 tekemänsä päätöksen ja tekee valtuustolle uuden päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön ja määrää sen tulevan voimaan 1.1.2020 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.