Kunnanhallitus, kokous 16.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Asemakaavan muuttaminen kiinteistöllä Hiekkaranta 623-414-3-123

PuuDno-2017-147

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan seurakunta on 1.6.2017 jättänyt hakemuksen asemakaavan muuttamisesta Puumalan kirkonkylän Kanttorilanrannassa. Alue sijaitsee kiinteistöllä Hiekkaranta 623-414-3-123 Sarkatien ja Lehtokujan länsipuolisella ranta-alueella. Kaavamuutoshakemuksen tavoitteena on muuttaa rakentamatonta ranta-aluetta asuinalueeksi.

Alueella on voimassa 2.3.1981 hyväksytty asemakaava, jossa alue on puistoa, leikkikenttä- ja venevalkama-aluetta.  30.6.2016 lainvoimaiseksi tulleessa taajamayleiskaavassa alue on asemakaavalla suunniteltavaa pientalovaltaista asuinaluetta, jonka jatkosuunnittelussa on otettava huomioon alueen maisema-arvot ja viheryhteystarpeet (AP-1). Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukaan yleiskaava on ohjeena, kun asemakaavaa muutetaan.

Asemakaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu 9.2.2017 kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä. Kaava-alueen sijainti on esitetty karttaliitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää asemakaavan muutoksen ns. Kanttorilanrannan alueella. Kunta ja seurakunta laativat kaavoitukseen ja kaavan totetuttamiseen liittyvän maankäyttösopimuksen sitten, kun kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä. Kunta vastaa kaavoitustyön kustannuksista, kuitenkin siten, että tämä huomioidaan maankäyttösopimuksen sopimuskorvausta määriteltäessä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen, jäsen Minna Korhonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen ja valtuuston puheenjohtaja Unto Pasanen poistuivat esteeellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyysperuste: Harri Kautonen, Minna Korhonen ja Erkki Luukkonen yhteisöjäävi. Unto Pasanen palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.
Tämän pykälän puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Montonen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 19.6.2017 § 125 päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen ns. Kanttorilanrannan alueella maanomistajan eli Puumalan seurakunnan aloitteesta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia osoittaa suunnittelualueelle omarantaisia ja rantaan tukeutuvia omakoti- ja pientalotontteja huomioiden uudisrakentamisen sopeuttaminen jo olemassa olevaan pientaloalueeseen ja yleiseen virkistykseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa. Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä.

Tilaisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla tavalla. Valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan Puumalan kunnan internet –sivuilla, ilmoitustaululla sekä Puumala -lehdessä. Nähtävillä olosta tiedotetaan kaavoitettavan alueen ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia kirjeitse. Aineisto on nähtävillä Puumalan kunnan internet-sivuilla ja teknisessä toimistossa (Keskustie 14). Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta ja –määräykset sekä kaavaselostus ovat liitteenä. Luontoselvitykset ovat oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää asettaa julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Kanttorilanrannan asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston. 

 

Kunnanhallituksen jäsenet Laura Pitkonen ja Minna Korhonen, kunnanhallituksen varajäsen Jorma Virta, valtuuston puheenjohtaja Unto Pasanen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Erkki Luukkonen poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Esteellisyyssyy: yhteisöjäävi: Laura Pitkonen, Minna Korhonen, Unto Pasanen ja Erkki Luukkonen

Esteellisyyssyy: intressijäävi: Jorma Virta

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.