Hyvinvointilautakunta, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hyvinvointipalvelujen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

PuuDno-2019-137

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.6.2019 § 100 vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen ja talousarvioraamin.

Ohje sisältää seuraavat asiat:

 • Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen.
 • Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.
 • Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia.
 • Strategiasta johdetaan jokaiselle hallinnonalalle 5-8 kärkitavoitetta ja -toimenpidettä talousarviovuodelle.
 • Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut.
 • Budjetti tulee laatia siten, että esitetty talousarvioraami mieluummin alitetaan.
 • Budjettia laaditaan oletuksella 2,2 prosentin palkankorotuksesta.
 • Henkilöstömäärärahat tulee budjetoida siten, että henkilöstön määrä ei lisäänny, ellei sille ole toiminnallista perustetta (esimerkiksi aiemmin ulkoistetun toiminnan hoitaminen itse). Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä vapautuvien vakanssien tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Täyttölupamenettelyä jatketaan edelleen.
 • Sijaisten palkkaamiseen ei varata talousarvioon määrärahoja, ellei se ole vuosilomien ym. vuoksi pakollista.

 

Hyvinvointipalvelujen talousarvion (ulkoinen) toimintakatteen raami on seuraava:

Hyvinvointilautakunta    142 446
Opetuspalvelut 1 723 945
Varhaiskasvatuspalvelut    461 954
Nuoriso- ja liikuntapalvelut    169 744
Aikuiskoulutuspalvelut    243 972
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    223 348
Hyvinvointipalvelut yhteensä 2 965 410

 

Vastuuhenkilöt ovat yhdessä palvelujohtajan kanssa laatineet hyvinvointipalvelujen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen:

Hyvinvointilautakunta    112 520
Opetuspalvelut 1 646 420
Varhaiskasvatuspalvelut    431 860
Nuoriso- ja liikuntapalvelut    164 590
Aikuiskouluspalvelut    233 730
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    229 955
Hyvinvointipalvelut yhteensä 2 819 075

 

Ehdotus alittaa raamin 146 335 €:lla. Hyvinvointilautakunnan vastuualue alittaa raamin 29 926 €:lla, koska palvelujohtaja jää osa-aikaiseksi (60 %) 1.2.2020 alkaen. Opetuspalvelujen vastuualue alittaa raamin 77 525 €:lla. Varhaiskasvatuksen vastuualue alittaa raamin 30 094 €:lla, koska lasten vähyyden vuoksi päiväkodilla ei tarvita kolmatta varhaiskasvatuksen opettajaa. Nuoriso- ja liikuntapalvelut alittavat raamin 5 154 €:lla ja aikuiskouluspalvelujen vastuualue 10 242 €:lla. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen vastuualue ylittää raamin 6 607 €:lla johtuen s/s Wennon paukkulauttojen tarkastuksista.

Talousarvioehdotus on liitteenä ja perustelut oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.