Hyvinvointilautakunta, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Aloite senioreiden tuolijumpan osallistumismaksun korvaamisesta

PuuDno-2019-201

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Asuntosihteeri Leena Torvinen on toimittanut hyvinvointilautakunnalle seuraavan aloitteen:

"Essote on järjestänyt senioreille tuolijumppaa kerran viikossa. Viime tammikuusta alkaen jumpasta on peritty maksua 5,00 €/kerta Essoten tekemän päätöksen mukaisesti. Jumpan ollessa ilmainen, seniori-ikäisiä jumppaajia kävi keskimäärin kymmenen/kerta. Jumppaajien määrä on laskenut nyt noin viiteen kävijään.

Mielestäni perittävä maksu on kohtuuton, ottaen huomioon, että kansalaisopiston jumpat maksavat keskimäärin 30,00 euroa lukukaudelta. Osalla senioreista eläke on pieni ja saattaa olla esteenä sille, että ei pääse jumpalle.

Tuolijumppa on ennalta ehkäisevää ja auttaa senioreita pysymään liikuntakykyisenä ja vetreänä pitempään. Lisäksi jumpalla on sosiaalinen merkitys, kun jumppaajat näkevät siinä samalla toisiaan ja voivat kysellä kuulumisia ja vaihtaa muutaman sanan.

Anon senioreiden puolesta, että hyvinvointilautakunta osallistuisi osaltaan tuolijumpan kustannuksiin ja maksaisi Essotelle jumpasta perittävät maksut."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa, että senioreiden tuolijumppa on Essoten toimintaa ja kunta ei voi olla sponsoroimassa sitä.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää, että liikuntapalvelut selvittää, voiko kunnan liikunnanohjaaja järjestää vastaavaa toimintaa, joka olisi senioreille maksutonta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00