Hyvinvointilautakunta, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen poistaminen 1.1.2020 lukien

PuuDno-2017-124

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.5.2017 § 29 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perttävistä maksuista seuraavasti:

  • esioppilaat saavat osallistua toimintaan maksutta
  • 1., 2. ja 3. luokan oppilailta sekä kaikilta perusopetuksen erityisen tuen oppilailta peritään enintään 4 tuntia päivässä olevasta toiminnasta 60 €/kk ja yli 4 tuntia päivässä olevasta toiminnasta 80 €/kk. Mikäli oppilas on toiminnassa enintään 10 päivää kuukaudessa, em. maksu puolitetaan.

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja on kertynyt 5 895 € vuonna 2018. Vuoden 2019 osalta aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja on kertynyt 3 930 € ajalla 1.1.-30.9.2019. Tasaisen kertymän ennusteella vuonna 2019 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja kertyisi 5 744 €.

Koska maksuja kertyy vuosittain hyvin vähän ja laskutukseen menee paljon aikaa, on tarkoituksenmukaista, että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut poistetaan kokonaan. Tämä ratkaisu tukee kuntastrategian tavoitteen Lapsiystävällinen sujuvan arjen asuinpaikka toteutumista. Lisäksi se lisää kaikkien oppilaiden mahdollisutta osallistua toimintaan ja näin tukee lasten kehitystä ja oppimista.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu niin, että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ei peritä lainkaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta ei peritä maksua lainkaan 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00